PRIVACYBELEID van SAMENLOT

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SAMENLOT vzw, de vereniging, verwerkt van haar deelnemers, schenkers of andere contacten.

Als u deelneemt aan activiteiten van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Vereniging

SAMENLOT vzw, Grote Hemmenweg 75, 3520 Zonhoven, 0470/396785

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via samenlotvzw@gmail.com of 0470/396785

Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

In het kader van activiteiten of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

  1. voor- en familienaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer
  4. e-mailadres
  5. bankrekeningnummer
  6. wijze van kennismaking met de vereniging
  7. gegevens  inzake hoedanigheid: lotgenoot of naaste

 

De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname , voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;
  2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals  giften, onkostenvergoeding af te handelen.
  3. uw naam , telefoonnummer, emailadres en eventueel bankrekeningnummer worden bewaard tot 2 maanden na uw uitschrijvingsverzoek.  

Opt-out

De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u periodiek onze activiteitenfolder, herinneringsmail en ander informatie  waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een uitschrijvingsverzoek door middel van het versturen van een mail of brief.

Telefonisch

De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten van de vereniging.

Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens  tot 2 maanden na ontvangst van uw uitschrijvingsverzoek. Direct na afloop van deze bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. De vereniging kan persoonsgegevens bewaren omwille van historische motieven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via samenlotvzw@gmail.com kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen de 2 maanden na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met vzwrozerood@gmail.com. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen de 2  maanden, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming samenlotvzw@gmail.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan vzwrozerood@gmail.com.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

25/05/2018